algemene voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN

Toepasselijkheid

1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle opdrachten die de cliënten van Portier & Van de Kerkhof Advocaten verstrekken.
2. Deze algemene voorwaarden zijn ook van toepassing op eventuele aanvullende opdrachten en vervolgopdrachten van cliënten.

Opdracht

3. Nadat door een cliënt een opdracht is verstrekt, komt eerst dan een overeenkomst tot stand, wanneer de advocaat deze, schriftelijk dan wel mondeling heeft aanvaard, dan wel middels ambtshalve toevoeging.
4. De advocaat zal voor de aanvaarding van de opdracht nagaan of niet in redelijkheid aanwijzingen bestaan dat de opdracht strekt tot voorbereiding, ondersteuning of afscherming van onwettige activiteiten.
5. De cliënt stemt ermee in dat de advocaat in overleg met de cliënt (bepaalde delen van) de opdracht laat uitvoeren door één of meer aan het kantoor verbonden advocaten en/of juridisch medewerkers onder diens verantwoordelijkheid.
6. De werking van de artikelen 7:404, 7:407 lid 2 en 7:409 BW wordt uitgesloten.
7. De uitvoering van de opdracht geschiedt uitsluitend ten behoeve van de cliënt.
8. De advocaat is slechts gehouden de werkzaamheden in het kader van een verstrekte opdracht uit te voeren indien de cliënt een gedeclareerd voorschot ter zake honorarium en voorschotten heeft betaald.
9. Tot op het moment van betalen van het in rekening gebrachte voorschot is de advocaat slechts gehouden werkzaamheden te verrichten die zijn gericht op het veilig stellen van voor de cliënt fatale termijnen zoals verzet, hoger beroep, bezwaar of beroep. Voor werkzaamheden in het kader hiervan wordt de cliënt geacht een opdracht hiervoor te hebben verstrekt en de opdracht strekt zich enkel uit tot het veilig stellen van die termijn. In het bijzonder behoort hiertoe niet het aanbrengen van zaken voor de cliënt bij een gerechtelijk college zonder dat de cliënt het hiervoor verschuldigde griffierecht heeft betaald.
10. Derden kunnen aan de inhoud van de verrichte werkzaamheden geen rechten ontlenen. De cliënt vrijwaart Portier & Van de Kerkhof Advocaten tegen vorderingen van derden die stellen schade te hebben geleden door of verband houdende met door Portier & Van de Kerkhof Advocaten ten behoeve van de cliënt verrichte werkzaamheden.
11. De advocaat zal eerst na overleg met de cliënt derden inschakelen, zoals een deurwaarder of een procureur. De advocaat zal bij het inschakelen van derden de nodige zorgvuldigheid aan de dag leggen, doch kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade als gevolg van de handelwijze van voornoemde derde(n).
12. Portier & Van de Kerkhof Advocaten zal zich inspannen het door de cliënt gewenste resultaat te bereiken, doch garandeert niet dat dit resultaat wordt bereikt.
13. Portier & Van de Kerkhof Advocaten zal zich bij de uitvoering van de opgedragen werkzaamheden alleen laten leiden door het belang van de cliënt. Daarbij zal de geldende regelgeving in acht worden genomen, waaronder de gedragsregels voor advocaten en de verordeningen en richtlijnen van de Nederlandse Orde van Advocaten.

Declaratie, honorarium en kosten

14. Voor de uitvoering van de opdracht is de cliënt aan Portier & Van de Kerkhof Advocaten honorarium, vermeerderd met kantoorkosten en BTW, verschuldigd. Onder kantoorkosten wordt verstaan de niet te specificeren kantoorkosten, zoals porti, telefoon, telefax, fotokopieën etc. Deze kantoorkosten worden forfaitair vastgesteld op 5% van het honorarium.
15. Daarnaast komen eventuele verschotten voor rekening van de cliënt. Onder verschotten wordt verstaan kosten, zoals vastrecht (griffierecht), deurwaarderskosten en dergelijke.
16. Tenzij anders overeengekomen, wordt het aan Portier & Van de Kerkhof Advocaten toekomende honorarium berekend op basis van de ten kantore vastgestelde uurtarieven.
17. Portier & Van de Kerkhof Advocaten is gerechtigd voornoemde uurtarieven jaarlijks op 1 januari te wijzigen.
18. Ten aanzien van het honorarium is Portier & Van de Kerkhof Advocaten gerechtigd een voorschot in rekening te brengen. Dit voorschot zal bij tussentijdse declaraties dan wel bij de einddeclaratie worden verrekend.
19. Als geen voorschot in rekening is gebracht, zal het honorarium regelmatig tussentijds worden gedeclareerd.

Betaling

20. Betaling van de declaratie dient, zonder aftrek, korting of schuldverrekening, te geschieden binnen 14 dagen na declaratiedatum, bij voorkeur door overmaking per bank. Bij overschrijding van deze termijn is de cliënt vertragingsrente gelijk aan de geldende wettelijke rente verschuldigd.
21. De kosten verbonden aan de betaling komen voor rekening van de cliënt.
22. Indien Portier & Van de Kerkhof Advocaten, zelf dan wel door middel van derden, invorderingsmaatregelen neemt tegen de cliënt, dan komen de kosten hiervan voor rekening van de cliënt.
23. De ontvangen gelden strekken eerst in mindering op de onder 22 bedoelde kosten, vervolgens op de verschenen rente en ten slotte op de hoofdsom en de lopende rente.
24. Indien de cliënt in verzuim is met de betaling van de declaratie(s), heeft Portier & Van de Kerkhof Advocaten naast de onder 22 genoemde invorderingsmogelijkheden het recht om haar werkzaamheden ten behoeve van de cliënt op te schorten. De betrokken advocaat is
slechts dan bevoegd gebruik te maken van dit opschortingsrecht, nadat de cliënt daarvan van tevoren op de hoogte is gesteld en de cliënt nog een korte termijn is geboden alsnog aan zijn betalingsverplichtingen te voldoen. Portier & Van de Kerkhof Advocaten aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele schade, die de cliënt lijdt, welke ontstaat als gevolg van een opschorting van de werkzaamheden zoals hier bedoeld.

Aansprakelijkheid

25. De aansprakelijkheid van Portier & Van de Kerkhof Advocaten en haar werknemers is steeds beperkt tot het bedrag of bedragen waarop de afgesloten beroepsaansprakelijkheidsverzekering aanspraak geeft, vermeerderd met het bedrag aan eigen risico.
26. Als om welke reden dan ook geen uitkering op grond van voormelde verzekering zal plaatsvinden, is iedere aansprakelijkheid beperkt tot het door Portier & Van de Kerkhof Advocaten in de desbetreffende zaak in het desbetreffende jaar in rekening gebracht honorarium exclusief overige kosten.

Derdengelden

27. Gelden die Portier & Van de Kerkhof Advocaten ten behoeve van de cliënt onder zich houdt, worden geplaatst op een bankrekening van de Stichting Derdengelden Advocatenkantoor Portier en Kolev.
Ter compensatie van de kosten van administratie en beheer van de rekening, wordt over derdengelden als hier bedoeld geen rente vergoed.

Archivering

28. Zowel de cliënt, als de advocaat kunnen de opdracht beëindigen door schriftelijke mededeling daarvan aan de ander. De advocaat heeft in beide gevallen het recht om het dossier van cliënt onder zich te houden tot de cliënt volledig aan zijn betalingsverplichting heeft voldaan.
29. Na het einde van de opdracht worden de in het dossier aanwezige originele stukken op diens verzoek aan de cliënt verstrekt. Het dossier wordt gedurende de wettelijke termijn van vijf (5) jaren na het einde van de zaak bewaard en staat tegen vergoeding van de werkelijk te maken kosten door Portier & Van de Kerkhof Advocaten teneinde het dossier uit het archief te lichten ter beschikking van de cliënt.


Klachten- en geschillenregeling

30. Portier & Van de Kerkhof Advocaten neemt deel aan de klachten- en geschillenregeling Advocatuur. Alle geschillen die mochten ontstaan naar aanleiding van de totstandkoming of uitvoering van een opdracht, inclusief declaratiegeschillen, zullen worden beslecht conform het Reglement Geschillencommissie. Door het aangaan van een overeenkomst met Portier & Van de Kerkhof Advocaten aanvaardt de opdrachtgever de toepasselijkheid van de klachten- en geschillenregeling Advocatuur.
31. Alvorens de klacht kan worden voorgelegd aan de Geschillencommissie, dient de klacht in een klachtprocedure bij Portier & Van de Kerkhof Advocaten te worden behandeld, waarbij voorts met de opdrachtgever zal worden besproken hoe de klacht zal worden afgehandeld.
32. De opdrachtgever dient zijn klacht aan Portier & Van de Kerkhof Advocaten voor te leggen binnen drie maanden na het moment waarop hij kennis nam of redelijkerwijs kennis had kunnen nemen van het handelen of nalaten dat tot zijn klacht aanleiding heeft gegeven.
33. Portier & Van de Kerkhof Advocaten zal binnen vier weken na binnenkomst van de klacht een oplossing schriftelijk aan de opdrachtgever uiteenzetten. Indien de klacht binnen de gestelde termijn niet of niet naar tevredenheid is opgelost, dan kan de opdrachtgever zijn klacht indienen bij de Geschillencommissie Advocatuur.
34. De opdrachtgever kan zijn klacht uiterlijk twaalf maanden na de schriftelijke reactie van Portier & Van de Kerkhof Advocaten voorleggen aan de Geschillencommissie Advocatuur. Daarna vervalt deze mogelijkheid.
35. De Geschillencommissie Advocatuur is bevoegd te oordelen over klachten betreffende de kwaliteit van de dienstverlening en de hoogte van de declaraties. Daarnaast is de Geschillencommissie bevoegd te oordelen over schadeclaims tot een bedrag van € 10.000,00.
36. Portier & Van de Kerkhof Advocaten kan onbetaalde declaraties voorleggen aan de Geschillencommissie.
37. De Geschillencommissie Advocatuur is gevestigd te ‘s-Gravenhage aan de Surinamestraat 24 (2585 GJ) en op telefoonnummer 070-3105310.

Toepasselijk Recht en Forumkeuze

38. Op de overeenkomst van opdracht tussen Portier & Van de Kerkhof Advocaten en de cliënt is het Nederlandse recht van toepassing.