Tarieven

Uw belangen kunnen, ongeacht op welk rechtsgebied bijstand wordt verleend, worden behartigd op betalende basis, dan wel op basis van gesubsidieerde rechtshulp (toevoeging). Of u voor laatstgenoemde variant in aanmerking komt, is onder andere afhankelijk van uw (gezins-)inkomen twee jaar voor het desbetreffende peiljaar.

Rechtsbijstand op betalende basis:
Indien u niet voor gesubsidieerde rechtshulp in aanmerking komt, kunnen wij u op betalende basis bijstaan.
De kosten van de werkzaamheden zijn in principe gebaseerd op het uurtarief dat door onze advocaten wordt gehanteerd. Welk uurtarief in rekening wordt gebracht, is afhankelijk van de ervaring en expertise van de advocaat in kwestie en varieert van € 195,- tot € 250,- (exclusief kantoorkosten (5%) en 21% btw). Kosten die voor uw zaak moeten worden gemaakt, zoals het opvragen van uittreksels en / of het betalen van griffierecht, worden door ons kantoor voorgeschoten en daarop aan u doorbelast. In sommige gevallen kan hiervoor een voorschot aan u worden gevraagd.

Rechtsbijstand op basis van gesubsidieerde rechtshulp (toevoeging):
Indien uw inkomen en vermogen (waarde bezittingen), onder de wettelijk vastgestelde grens vallen, dan komt u mogelijk in aanmerking voor gesubsidieerde rechtshulp (toevoeging). Dit betekent dat de Nederlandse Staat de kosten voor rechtsbijstand, op zich neemt, behoudens een door de Raad voor Rechtsbijstand (RvR) te bepalen eigen bijdrage. De RvR is de instantie die de aanvragen om gesubsidieerde rechtshulp in behandeling neemt en beoordeelt. Een aanvraag om een toevoeging wordt namens u ingediend door de advocaat die u bijstaat. Zoals ook geldt voor de rechtsbijstand op betalende basis, worden ook in het kader van de gesubsidieerde rechtshulp, bepaalde kosten zoals griffierechten, uittrekselkosten, (bepaalde) deurwaarderskosten en kosten voor het opvragen van bijvoorbeeld medische informatie, één op één aan u doorbelast, daar deze niet onder het bereik van de toevoeging vallen.

Voor meer informatie of vragen neem Contact met ons op.